پرسش هاي متداول


      استاندارد اجباری چيست؟


طبق قانون، موسسه می تواند با تصويب شورای عالی استاندارد اجرای استاندارد و آئين کار فراورده هايی را که از نظر ايمنی و يا حفظ سلامت عمومی مضر می باشد اجباری نمايد. در اين صورت اعمال هر گونه نظارت در اجرای صحيح استاندارد از وظايف موسسه است.

اين نظارت ها شامل نمونه برداری، آزمايش، ارشاد و راهنمايی فنی واحدهای توليدی و وارد کنندگان و بالاخره توقيف کالاهای خارج از استاندارد و پيگيری قانونی از طريق مراجع قانونی می باشد.
ليست فراورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری در روزنامه های رسمی کشور و همچنين از طريق موسسه استاندارد و ادارات تابعه اعلام می گردد...................................................................................................................................................................


   
   تدوين چگونه انجام مي شود ؟

با انتخاب موضوع پيشنهادی توسط افراد حقيقی و حقوقی جهت تدوين طبق استانداردهای بين المللی و معتبر از نظر موسسه استاندارد و تصويب آن توسط کميته برنامه ريزی موسسه، تدوين اقدام به دعوت از اساتيد دانشگاه، توليد کنندگان و در آن موضوع نموده و طی کميسيون اوليه و کميسيونهای فنی موضوع پيشنهادی طبق استاندارد انتخاب شده بررسی و در زمان تعيين شده پيش نويسی آن پس از تصويب در کميسيون نهايی برای طرح و کميته ملی به مديريت هماهنکی تدوين موسسه ارسال می گردد.
پس از تصويب پيش نويسی در کميته ملی و اصلاحات لازم را بر روی پيش انجام داده و با تهيه روی جلد به همراه دو ديسکت مربوطه برای مدير کل هماهنگی تدوين ارسال و پس از تعيين شماره استاندارد ملی يک نسخه از استاندارد مربوطه برای چاپ به اداره کل روابط عمومی و امور بين المللی موسسه ارسال می گردد.


..................................................................................................................................................................

    
   خط مشي موسسه
             

خط مشی کيفيت
کيفيه الفعل تدل علی کميته الفعل
از فرمايشات حضرت علی (ع)

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران با دارا بودن شخصيت حقوقی مستقل کشوری که به صورت سازمان دولتی عير انتفاعی اداره می شود. بر اساس قوانين مربوطه و مصوبات شورای عالی استاندارد به عنوان تنها مرجع رسمی تعيين تدوين و نشر استانداردهای ملی و همچنين مرجع ملی تاييد صلاحيت ايران شناخته می شود و در راستای سياستهای کلی و برنامه های عمومی دولت، رسالت خدمات تخصصی، فنی، تحقيقاتی و علمی را در زمينه های مرتبط با استاندارد در حوزه های صنعت، تجارت، خدمات و ساير حوزه های اقتصادی و همچنين تاييد صلاحيت مشاوران، مميزان، ارزيابان، همترازان و سيستمهای مديريت کيفيت را با توجه به خط مشی های کلی زير بر عهده دارد.
رئيس مؤسسه و کليه مسئولان و کارکنان آن در انجام اين رسالت خود را متعهد به حفظ و ارتقاء کيفيت خدماتی می دانند که مؤسسه در زمينه های زير ارائه می نمايد:

• تعيين، تدوين و نشر استانداردهای ملی (رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی اين وظيفه در کشور.
• نظارت بر اجرای استانداردهای ملی ايران در زمينه های توليد، عرضه، صادرات محصولات و خدمات.
• صدور گواهينامه انطباق محصولات استانداردهای مربوطه به ويژه صدور پروانه های کاربرد علامت استاندارد ايران.

• مديريت نظام ملی اندازه شناسی کشور و نظارت بر کاربرد صحيح اوزان و مقياسها.
• تاييد صلاحيت مؤسسات، آزمايشگاهها و افراد حقوقی فعال در زمينه های مرتبط با استاندارد در چارچوب نظام تاييد صلاحيت و ضوابط ذيربط.

• انجام تحقيقات کاربردی به منظور تعيين استاندارد محصولات و ارتقاء کيفيت آنها و مطالعات و پژوهشهای پشتيبان سياست گذاريهای مؤسسه.

و نيز همواره در انجام وظايف محوله، خود را متعهد به جلب رضايت هر چه بيشتر تمامی طرفهای ذيحق و ذينفع مؤسسه و برآوردن نيازها و انتظارات آنها در حد مقدورات و مسئوليتها می دانند. در اين راستا موارد زير به ويژه مورد توجه اکيد می باشد:

• توسعه کمی و کيفی استانداردهای ملی با توجه به نيازهای اولويت دار جامعه و بازنگری نظام مند و روزآمد کردن مستمر آنها.

• گسترش اجرای تشويقی استانداردهای ملی از راه توسعه کاربرد علامت استاندارد ايران.
• نظارت دقيق بر اجرای استانداردهای اجباری اعم از توليدات داخلی يا واردات و مخصوصا کالاهايی که از لحاظ ايمنی و بهداشتی با ملاحظات اقتصادی از اولويت برخوردار است.

• شفاف کردن گردش کارهای مؤسسه به ويژه از طريق ايجاد و گسترش نظام اطلاع رسانی استاندارد.
• توسعه مشارکت آگاهانه عموم مردم به ويژه نمايندگان تشکلهای تخصصی و حرفه ای ذيربط در تدوين استانداردها و سياست گذاری مؤسسه.

• ارتقاء کارايی، اثر بخشی و بهره وری فعاليتهای مؤسسه.

رجعان دادن تدابير پيشگيرانه بر اقدامات اصلاحی و جبرانی.

• بالا بردن انتظار عمومی از کيفيت محصولات، سطح استانداردها، تقويت اعتماد و گرايش جامعه به مصرف مالاهای دارای علامت استاندارد ايران.

به منظور ساماندهی بهتر فعاليتها و موفقيت بيشتر در نيل به اهداف مذکور، اتخاذ تدابير زير مد نظر می باشد:

• ايجاد ساختار مناسب برای اجرای هر يک از ماموريتهای اصلی مؤسسه از طريق پويا کردن و تطبيق ساختار سازمانی مؤسسه به تناسب نيازها و خواسته های تغيير يابنده متقاضيان خدمات مؤسسه.
• حذف کارهای موازی و اجتناب از تداخل وظايف در ساختارهای زير مجموعه مؤسسه و نيز در رابطه با ساير دستگاههای کشور.

• نظام مند کردن فعاليتهای مؤسسه و مدون ساختن سياستها، رويه ها و روشهای اجرايی مورد عمل و تاکيد بر انطباق هر چه بيشتر با استاندارها، ضوابط و مقررات بين المللی از طريق استقرار و برقراری نظامهای مديريت کيفيت خاص برای هر ساختار.

• ايجاد زمينه حضور و مشارکت فعال مؤسسه، سازمانها، تشکلهای تخصصی و حرفه ای ذيربط در عرصه های مختلف ملی منطقه ای و بين المللی مربوط به امور ارزيابی انطباق و تاييد صلاحيت با توجه به روند هماهنگی در سطح بين المللی.

• فراهم ساختن شرايط لازم برای شناسايی متقابل نتايج آزمايشها بر سنجشهای انجام شده در کشور و گواهينامه های انطباق صادره توسط مؤسسه و تاييد صلاحيتهای اعطايی مؤسسه از طريق موافقت نامه های دو يا چند جانبه در سطح منطقه ای، بين المللی، عضويت و مشارکت فعال در سازمانها، مجامع منطقه ای و بين المللی ذيربط به منظور کسب پذيرش جهانی در سطح جهانی، کاهش موانع فنی تجارت و توسعه صادرات.

• افزايش کارايی کارکنان از طريق آموزش، بهسازی مستمر و روزآمد نيروی انسانی مؤسسه با توجه به آخرين دستاوردهای تخصصی، فنی و علمی در دسترس و حفظ يا جذب نيروهای کارآمد و انگيزه مند.

• افزايش رضايت کليه کارکنان و خدمتگزاران صديق مردم در مؤسسه با فراهم آوردن امکانات رفاهی، آموزشی، فرهنگی و اقتصادی برای آنها.

• بهره گيری هر چه بيشتر مؤسسه از توانمنديهای موجود در بخشهای خصوصی، دولتی و نيروهای متخصص، ذيربط و ذيصلاح خارج از مؤسسه ضمن اعمال نظارت دقيق بر فعاليت آنها.

خط مشی کيفيت خاص هر يک از ساختارهای زير مجموعه مؤسسه در چارچوب نظام مديريت کيفيت و با توجه به ماموريتها، اهداف، وظايف و شرايط اختصاصی آنها بر اساس خط مشی کلی کيفيت مؤسسه اعيين می گردد. نظامهای مديريت کيفيت استقرار يافته در بخشهای مختلف اصلی مؤسسه به طور منظم توسط مسئولان و تحت نظارت رئيس مؤسسه از لحاظ تداوم، تناسب و کارايی آنها، انطباق با ضوابط، مقررات و ميزان نيل به اهداف کيفی قابل ارزيابی مورد بازنگری واقع می شود و از نتايج حاصله برای اتخاذ تدابير لازم در بهبود مستمر عملکرد کيفيت مؤسسه استفاده می گردد. با توجه به تعهدی که کليه کارکنان در تحقق اين خط مشی دارند شک نيست که همکاران با درک کامل مفاد اين خط مشی و روشهای اجرايی و دستورالعملهای ناشی از آن با علاقه و پشتکار در اجرای آنها و حفظ اعتبار مؤسسه نهايت جديت و مشارکت را به کار خواهند برد...................................................................................................................................................................

       ملاك انتخاب واحد نمونه

6- شرح اقدامات انتخاب واحدهای نمونه


6-1- به منظور اطلاع مديران واحدهای مشمول اين روش اجرايی معاونت برنامه ريزی و تدوين استاندارد به نحو مقتضی عوامل، ضوابط و امتيازات ارزشيابی مندرج در بند (6-3) و (6-4) را ظرف دو ماه پيش از روز حهانی استاندارد هر سال اعلام می نمايد. سپس بر اساس عوامل، ضوابط و امتيازات مذکور، ادارات کل استانها بايستی حداکثر تا 15 مرداد ماه سوابق عملکرد يکساله و وضعيت واحدهای تحت پوشش را دقيقا مورد بررسی و ارزشيابی قرار داده و از هر رشته صنعتی تحت پوشش، يک واحد که بيشترين امتياز را کسب نموده به عنوان نامزد واحد نمونه پيشنهاد و همراه برگه (فرد) تکميل شده و منضم به سوابق گزارشات وضعيت اين واحدها به دبيرخانه انتخاب واحدهای نمونه مستقر اداره کل سيستمهای کيفيت ارسال نمايند.


6-2- واحدهای نمونه در سطح کشور نهايتا توسط کميته ای متشکل از معاونين برنامه ريزی و تدوين استاندارد (رئيس کميته) تحقيقات فلزی و تحقيقات غير فلزی، مدير کل امور استانها و مدير کل روابط عمومی (اعضاء کميته) و مدير کل سيستم های کيفيت (دبير کميته) از ميان واحدهای پيشنهاد شده از طرف ادارات کل استانها انتخاب خواهند شد.فهرست نهايی واحدهای منتخب توسط رئيس کميته مذکور به رياست مؤسسه جهت تنفيذ و تصويب نهايی ارائه خواهد شد.


6-3- عوامل، ضوابط و امتيازات ارزشيابی واحدها:


6-3-1- دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد (اجباری يا تشويقی)
(پروانه کاربرد علامت استاندارد تشئيقی 5 امتياز- پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری بدون امتياز)

6-3-2- نداشتن نواقص بحرانی به استناد نتايج آزمون مؤسسه بر اساس استاندارد ملی ذيربط و عدم دريافت اخطار از 22 مهر ماه سال قبل تا زمان ارزشيابی (10 امتياز)

6-3-3- استقرار و حفظ ويژگيهای کيفی محصول طبق استاندارد ملی ذيربط و نداشتن نواقص جزيی در محصول يا در طول مدت ارزشيابی (10 امتياز)

6-3-4- برقراری و اعمال سيستم کنترل کيفيت و يا مديريت و تضمين کيفيت با توجه ويژه به ايجاد زمينه های مناسب جهت برقراری مديريت فراگير (TQM) در واحد توليدی. (حداکثر 5 امتياز)

6-3-5- دارا بودن گواهينامه ايزو 9000 مورد تاييد نظام تاييد صلاحيت ايران (مؤسسه). (10 امتياز)

6-3-6- دارا بودن گواهينامه ايزو 14000 مورد تاييد نظام تاييد صلاحيت ايران (مؤسسه). (10 امتياز)

6-3-7- جوايز و گواهينامه های معتبر و شناخته شده در سطح بين امللی و مورد تاييد نظام تاييد صلاحيت ايران (مؤسسه) به غير از گواهينامه های ايزو 9000 و ايزو 14000. (حداکثر 5 امتياز)

6-3-8- بهبود، تکامل و نوآوری در روش توليد و يا ارائه خدمات و انجام تحقيقات علمی در واحد توليدی ميزان مشارکت در تدوين استانداردهای ملی و بين المللی از 22 مهر ماه سال قبل به بعد. (حداکثر 5 امتياز)

6-3-9- قدمت مستمر پروانه کاربرد علامت استاندارد. (يک امتياز به ازای هر سال و حداکثر 5 امتياز)

6-3-10- ظرفيت اسمی و ميزان توليد و يا خدمات در سال مورد ارزشيابی واحدهايی که از 22 مهر سال قبل توليد و يا خدمات نداشته اند در ارزشيابی منظور نخواهند شد. (حداکثر 5 امتياز، ضمن اينکه ظرفيت اسمی در هر شيفت کاری و ميزان توليد اعلام گردد.)

6-3-11- ميزان صادرات واحد توليدی چه مستقيم توسط واحد توليدی و چه به صورت غير مستقيم با ارائه مدارک کافی و قابل استناد در مورد محصول مورد ارزشيابی. (حداکثر 15 امتياز ضمنا ميزان صادرات و ارز حاصله از صادرات و تاريخ آنها اعلام گردد. هر 10% ظرفيت توليدی صادر شده 3 امتياز منظور شود.)

6-3-12- سطح تکنولوژی و چگونگی روش ساخت و توليد (حداکثر 5 امتياز)

6-3-13- ميزان فعاليتهای آموزشی مؤثر ددر راستای بهبود کيفيت محصول و سيستمهای متيريت کيفيت. (حداکثر 5 امتياز)

6-3-14- دارا بودن گواهينامه تاييد صلاحيت آزمايشگاه از مؤسسه. (5 امتياز)


6-4- ساير شرايط و ضوابط:


6-4-1- واحدهای توليدی که از 22 مهر سال قبل به بعد عليه آنها از طرف مؤسسه اقدام قانونی به عمل آمده، در ارزشيابی منظور نخواهد شد.

6-4-2- در انتخاب واحدههای نمونه، در شرايط مساوی اولويت با واحدهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد تشويقی می باشد.

..................................................................................................................................................................

       وظيفه آزمايشگاه های همکار چيست؟ چگونه تاييد صلاحيت می شوند؟

 

شرح اقدامات :


6-1 متقاضی تاييد صلاحيت آزمايشگاه تقاضای خود را به اداره کل استان مربوطه ارسال می دارد.
6-2 اداره کل استان حداکثر ظرف مدت 10 روز برگه (فرم) درخواست تاييد صلاحيت را که حاوی اطلاعاتی در خصوص زمينه فعاليت آزمايشگاهی، نحوه اداره آزمايشگاه، نوع آزمون، کاليبراسيون، استانداردهای ملی و يا بين المللی مورد استفاده برای روش های آزمون، کاليبراسيون، نحوه ارتباط آزمايشگاه با ساير بخشهای سازمان نوع کارکنان و ... برای متقاضی ارسال می دارد.

6-3 متقاضی حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از دريافت فرم درخواست ضمن تکميل آنها همراه با مدرک مورد نياز جهت رسيدگی به اداره کل استاندارد استان ارسال می نمايد.

6-4 اداره کل استاندارد استان پس از بررسی و تجزيه و تحليل اطلاعات و مدارک دريافتی تيم ارزيابی را که متشکل از ارزيابان دوره ديده و مورد تاييد می باشد جهت ارزيابی آزمايشگاه و تطبيق اطلاعات و مدارک با چک ليستهای ويژه استاندارد ISO IEC 17025 اعزام می دارد.

6-5 در صورتيکه ارزياب دوره ديده و مورد تاييد در استان موجود نباشد می تواند از ادارات کل استاندارد همجور درخواست معرفی ارزياب واجد شرايط نمايند و يا مدارک را به اداره کل سيستمهای کيفيت ارسال نموده تا با همکاری معاونت های تخصصی مربوطه تيم ارزيابی را تشکيل داده و ارزيابانی ار که مورد تاييد می باشند جهت ارزيابی و تطابق اطلاعات و مدارک با چک ليستهای ويژه استاندارد ISO IEC 17025 اعزام نمايند. اين اقدام شامل بررسی مدارک اعزام ارزياب و اعلام نتيجه به اداره کل سيستمهای کيفيت نبايد از يک ماه تجاوز نمايد.

6-6 حداکثر ظرف يک هفته پس از وصول گزارش ارزيابی و برگه اوليه موضوع از طرف مدير کل سيتسمهای کيفيت در کميته تاييد صلاحيت موضوع بند 7-2 مطرح و در صورت تاييد کميته نسبت به انجام مرحله تنظيم و صدور گواهينامه اقدام می شود.

6-7 در صورت عدم تاييد و دارا بودن نواقص مديريت سيستم های کيفيت از طريق اداره کل استاندارد استان مربوطه موارد نقص را به ورت شفاف به متقاضی اعلام می نمايد. در صورتيکه اداره کل استانداری استان مستقيما آزمايشگاه متقاضی را از نواقص مشاهده شده آگاه نمايد لازم است مديريت سيستمهای کيفيت رسما در جريان امر قرار داده شود.

6-8 آزمايشگاه پس از رفع نواقص مجددا تقاضای خود را مبنی بر رفع کامل نواقص به صورت مکتوب به اداره کل استاندارد استان اعلام نموده تا جهت بررسی مجدد متقاضی پس از دريافت مهلت حداکثر يکساله می تواند برای بار سوم درخواست مکتوب خود را جهت تاييد صلاحيت ارائه نمايد.

6-9 در صورت تقاضای آزمايشگاه تاييد صلاحيت شده برای افزايش دامنه مشمول فعاليت لازم است مراحل بند 6 در مورد درخواست جديد معمول گردد. 


..................................................................................................................................................................

       ISO 17025

استاندارد بين المللی ISO/IEC 17025 که در نتيجه تجربيات وسيع حاصل از اجرای ISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپايی EN 45001 تهيه گرديده است. اکنون جايگزين هر دو آنها شده است . استاندارد ايران – ايزو – آی ای سی 17025 که بر اساس استاندارد بين المللی فوق تدوين شده است. شامل کليه الزاماتی است که آزمايشگاه های آزمون و کاليبراسيون بايد آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که يک سيستم کيفيت را به کار گرفته و برقرار نگه می دارند و از نظر فنی صلاحيت داشته و نيز قادر به فراهم کردن نتای فنی معتبر می باشند.

مراجع تاييد صلاحيت که صلاحيت آزمايشگاه های آزمون و کاليبراسيون را به رسميت می شناسند بايستی اين استاندارد را به عنوان مبنای تاييد صلاحيت به کار برند. در بند 4 الزامات مربوط به مديريت صحيح و در بند 5 الزامات مربوط به احراز صلاحيت فنی جهت نوع آزمون ها و يا کاليبراسيون هايی که آزمايشگاه به عهده می گيرد مشخص می شود.

به کارگيری روز افزون سيستمهای کيفيت عموما باعث افزايش نياز به حصول اطمينان از اين امر شده است که آزمايشگاه هايی که بخشی از يک سازمان بزرکتر می باشند يا خدمات ديگری هم ارائه می نمايند. قادر به اجرای سيستم کيفيتی هستند که با استانداردهای ايران – ايزو 9001 يا ايران – ايزو 9002 و نيز با اين استاندارد منطبق می باشد. بنابراين سعی شده است که تمامی آن دسته از الزامات استانداردهای ايران – ايزو 9001 و ايران – ايزو 9002 را نيز برآورده خواهد نمود.

گواهی انطباق با استانداردهای ايران – ايزو 9001 و ايران – ايزو 9002 فی نفسه حاکی از صلاحيت آزمايشگاه در فراهم کردن و ارائه داده ها و نتايج فنی معتبر نخواهد بود.

در صورتی که آزمايشگاه ها الزامات اين استاندارد را برآورده نمايند و توسط مراجعه تاييد صلاحت شوند که دارای موافقت نامه شناسايی متقابل با مراجع هم تراز خود در ساير کشورهای استفاده کننده از اين استاندارد باشند، پذيرش نتايج آزمون و کاليبراسيون کشورها تسهيل می گردد.
به کارگيری اين استاندارد همکاری ميان آزمايشگاه ها و ساير سازمانها را تسهيل و به تبادل اطلاعات و تجارب و نيز به هماهنگ کردن استانداردهای و روش های اجرايی کمک می کند.

تغییر قالب صفحه
کليه حقوق برای اداره کل استاندارد استان فارس محفوظ ميباشد
طراحی و تولید توسط شرکت عامل سیستم