فرمها ، مراحل انجام كار و سامانه هاي مرتبط


فرآیندها
 1-  فرایندهای مرتبط با بخش اجرای استاندارد

 • نام فرآبند : صدور و تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی جهت کالا و خدمت  

                        فرآيند صدور پروانه كاربرد علامت استاندارد
                        دریافت فرم صدور پروانه
                       مدارک مورد نیاز صدور پروانه                       
پرسشنامه اطلاعات فنی
                       قرارداد صدور پروانه استاندارد تشویقی
                       فرم درخواست ثبت گواهی خوداظهاری محصول   -    مدارک موردنیاز   -    مراحل انجام کار
                       نمونه فلوچارت توليد و چارت سازماني
                      راهنماي كار واحد توليدي با سامانه

               تمدید پروانه :
                        شرايط تمديد اعتبار پروانه استاندارد
                        مراحل انجام کار تمدید پروانه
                        مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه          

               
  
                      (پیگیری مراحل انجام کار : اداره کل استاندارد فارس خیابان قصردشت - ساختمان شماره 3 - بخش اجرای استاندارد)
    

****************************************************************************************
****************************************************************************************


2- فرایندهای مرتبط با بخش آموزش
 •  نام فرآیند: آموزش

               آموزش و کارآموزی
                          کارآموزی دانشجویان و ...
                             دریافت فرم                              مراحل انجام کار

                            
توضيحات مرتبط با فرآِيند كارآموزي دانشجويان

                 
 • نام فرایند : تایید صلاحیت

               تاییدصلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت
                 سامانه تخصصی  نظارت بر اجرای استاندارد ( سینا )                                 >>  انجام فرآیند بصورت غیر حضوری 
                          مدارک مورد نیاز و راهنمای استفاده از سامانه نظارت
                         

                          رشته های تحصیلی مورد قبول
                          محتوای آزمون

 
                  شرکتهای آموزشی همكار :

                            توضیحات مرتبط با فرایند
                            مراحل فرایند تایید صلاحیت
                            دریافت فرم درخواست تاییدیه
                            مستندات الزامی جهت دریافت تاییدیه

 
                  کارشناسان استاندارد  : 
                         
                             توضیحات مرتبط با فرایند
                             مراحل فرایند تایید صلاحیت                            
                             دریافت فرم درخواست صدور گواهی کارشناس استاندارد
                             دریافت فرم درخواست تمدید گواهی کارشناس استاندارد
                             جدول مقررات رشته های تخصصی
                              تعرفه حق الزحمه
                             آَشنايي با فرآيند اخذ پروانه و شرايط انتخاب و نحوه فعاليت كارشناسان استانداردشایان ذکر است اداره آموزش و ترویج  اداره کل استاندارد استان فارس با شماره تماس :36265463 آماده هرگونه پاسخگویی در این زمینه خواهد بود.

                             

        

                      (پیگیری مراحل انجام کار : اداره کل استاندارد فارس خیابان قصردشت - ساختمان شماره 1  -   بخش آموزش)****************************************************************************************
****************************************************************************************

    
3- فرایندهای مرتبط با بخش تدوین
 •  نام فرآیند: تدوین استاندارد ملی

                                                      

                  سامانه جامع تدوین استاندارد سازی ملی                                                       >>  انجام فرایند به صورت غیر حضوری
            
                  جستجوگر منابع و موضوعات پیشنهادی تدوین استانداردهای ملی        


                            فرایند اجرایی تدوین استاندارد ملی
                            امور مرتبط با فرایند تدوین استاندارد
                            درخواست تدوین و تجدیدنظر استانداردهای ملی
                          

                            (پیگیری مراحل انجام کار : اداره کل استاندارد فارس خیابان قصردشت - ساختمان شماره 3 - بخش تدوین )****************************************************************************************
****************************************************************************************


4- فرآیندهای مرتبط با بخش تایید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت
 •  نام فرآیند: تاییدصلاحیت آزمایشگاههای همکار(آزمون و کالیبراسیون) و شرکتهای بازرسی


                  فرمهای مورد نیاز :

                       فرم درخواست تایید صلاحیت آزمایشگاه               
                       گزارش ممیزی داخلی     
                       صورتجلسه بازنگری مدیریت           
                       تعهدات آزمایشگاه همکار       
                       گزارش عملکرد ماهیانه            
                       فرم ليست سهام داران

                فرم خلاصه طرح توجیهی متقاضیان گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
                        فرم صدور/ افزایش دامنه گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
                        فرم تمدید گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار  
                        مراحل انجام فرآیند صدور گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
                        ضوابط و الزامات آزمایشگاه همکار

 

                  دریافت اطلاعات مورد نیاز شرکتها و موسسات مشاور سیستمهای کیفیت

                   دریافت اطلاعات مورد نیاز شرکتهای بازرسی کالا

                  دریافت اطلاعات مورد نیاز شرکتهای بازرسی خدماتی

                  سامانه جامع مرکز ملی تایید صلاحیت ایران                                                  >>   انجام فرایند به صورت غیر حضوری

                   سامانه تخصصی  نظارت بر اجرای استاندارد ( سینا)       


  (پیگیری مراحل انجام کار : اداره کل استاندارد فارس خیابان قصردشت - ساختمان شماره 5  - بخش تاییدصلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت)
        

****************************************************************************************
****************************************************************************************


5- فرآیند بازرسي ، صدور گواهينامه و تاييديه آسانسور ( جهت دريافت پايان كار ساختمان از شهرداري )
                   
   
فرم هاي مشخصات فني و تاييديه اجزاء آسانسور :


                        دريافت فرمهای جديد ( براي ساختمان هاي داراي پروانه ساختماني صادر شده بعد از 94/05/01 )


                         آريا فولاد قرن                                     بازرسي مهندسي ايران                  بهداد صنعت اريان خراسان

                         بهينه سازان اعتماد صنعت                 پارس سامان                                   پاكسوز موتور

                         پرشين نگين اطلس                           روشا انديش                                   
زاگرس تطبيق كالا
 
                        سروش ناظران ارم                             صعود ازماي نوين ارگ                       كيفيت و استاندارد ايران
 
                        معيار گستر صدر                               مقياس گستر توس                            نوين معيار ازماي آپادانا

                        سنجش سازه آرمين                          
كيفيت آفرينان زاگرس

                     دريافت فرمهای قديمي ( براي ساختمان هاي داراي پروانه ساختماني صادر شده قبل از 94/05/01 )


                           آريا فولاد قرن                                   بازرسي مهندسي ايران                بهداد صنعت اريان خراسان

                           بهينه سازان اعتماد صنعت               پارس سامان                                 پاكسوز موتور

                           پرشين نگين اطلس                         روشا انديش                                 زاگرس تطبيق كالا

                           سروش ناظران ارم                           صعود ازماي نوين ارگ                    كيفيت و استاندارد ايران

                           معيار گستر صدر                             مقياس گستر توس                         نوين معيار ازماي آپادانا

                           سنجش سازه آرمين                        كيفيت آفرينان زاگرس      

   


                      (پیگیری مراحل انجام کار : اداره کل استاندارد فارس خیابان قصردشت - ساختمان شماره 2 -  بخش فلزی)


****************************************************************************************
****************************************************************************************


6 - فرآیند استاندارد سازي وسايل تفريحي( شهربازي ها و زمين هاي بازي مهد كودك ها ) 

                         فرایند صدور گواهی تاییدیه شهربازی

                    (پیگیری مراحل انجام کار : اداره کل استاندارد فارس خیابان قصردشت - ساختمان شماره 2  - بخش فلزی)


****************************************************************************************
****************************************************************************************


7 - فرآیند آزمون ، ارزيابي و كاليبراسيون وسايل سنجش  


                       آزمون دوره ای ترازو و وزنه ها و باسکولهای متحرک
                           (توسط شرکتهای تاییدصلاحیت شده بصورت دوره ای در سطح استان انجام میشود.)

                       آزمون دوره ای نازلهای سوخت جایگاههای عرضه سوخت مایع
                           (توسط شرکتهای تاییدصلاحیت شده بصورت دوره ای در سطح استان انجام میشود.)

                        سامانه جامع مرکز اندازه شناسی اوزان و مقیاسها

                        سامانه نظارت بر استاندارد جایگاه های CNG
             

                    (پیگیری مراحل انجام کار : اداره کل استاندارد فارس خیابان قصردشت - ساختمان شماره 2  - بخش اوزان و مقیاسها)


****************************************************************************************
****************************************************************************************


8-  فرایندهای مرتبط با بخش صادرات و واردات

 •   نام فرآیند: آزمون و ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی


                   صادرات :
                             
   دریافت فرم                            
                               
مراحل انجام کار
                  واردات :
                              
  دریافت فرم
                                 مراحل انجام کار
                               
فرم تقاضای حذف بازرسی کالا در مبدأ                               
                                                

                      سامانه صادرات و واردات

                      سامانه مبارزه با قاچاق کالا

                       ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
                   
                      ( پیگیری مراحل انجام کار: منطقه ویژه اقتصادی شیراز - نمایندگی اداره کل استاندارد )


****************************************************************************************

****************************************************************************************


9-  فرایند رسيدگي به شكايات مصرف كننده فرآورده هاي مشمول مقررات استاندارد اجباري

               

              ثبت شكايت/ اعتراض در خصوص توليد كالاهاي داخلي                                                راهنماي ثبت شكايت

  

              ثبت شكايت/ اعتراض در ساير موارد

 • نحوه برخورد با محصولات غیرکیفی :
   
  سازمان ملی استاندارد ایران و ادارات کل تابعه پس از احراز عدم انطباق فرآورده با استاندارد ملی مربوطه و یا فقدان علامت استاندارد ملی جهت فرآورده های مشمول مقررات استاندراد اجباری از طریق توقیف محصولات ، توقف موقت خط تولید و متعاقباً پیگیری قضایی علیه متخلفین بدلیل عدم رعایت قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی اقدامات مقتضی قانونی بعمل خواهد آورد.                                                                                                                                                                                                          
  نحوه دریافت شکایات در مورد محصولات غیرکیفی :                                                                                                         

  سازمان ملی استاندارد ایران و ادارات کل تابعه در راستای حمایت همه جانبه ا ز حقوق مصرف کنندگان محترم پس از وصول گزارش و شکوایه از عدم رضایت در خصوص خرید و استفاده از محصولات مشمول استاندارد ، ضمن بررسیهای متداول از طریق کارشناسان آزمایشگاههای مربوطه و در صورت احراز عیب از تولید ، شرایط و زمینه ایجاد جبران خسارت و جلب رضایت شاکی را از طریق مراجع ذیربط بنحو رایگان فراهم خواهد آورد.
                    تلفن رسیدگی به شکایات 1517   (جهت دریافت شکایت از کالای مشمول استاندارد ملی ایران)

                            مراحل انجام فرآِیند رسیدگی به شکایات

                      (پیگیری مراحل انجام کار : اداره کل استاندارد فارس خیابان قصردشت - ساختمان شماره 3 - بخش رسیدگی به شکایات )


****************************************************************************************
****************************************************************************************                               دریافت پیشنهاد ارباب رجوع و همکاران در خصوص فرایندهای استاندارد


                         فرم نظرسنجي ارباب رجوعتغییر قالب صفحه
کليه حقوق برای اداره کل استاندارد استان فارس محفوظ ميباشد
طراحی و تولید توسط شرکت عامل سیستم